Zbuduj z nami swoją przestrzeń!
O firmie
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > RODO
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

 

Współadministratorami (art. 26 RODO) Pani/Pana danych osobowych są:

HARAS BUDOWNICTWO Sp. z o.o. – Sp.k., ul. Księcia Witolda 49/5, 50-202 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000626525, NIP 8982195847
oraz
HARAS BUDOWNICTWO Sp. z o.o., ul. Księcia Witolda 49/5, 50-202 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000614595, NIP 8982220114
oraz
Arkadiusz Harasimowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Arkadiusz Harasimowicz PW HARAS, ul. Białoskórnicza 22/23/4, 50-134 Wrocław, NIP 8970007260.

 

Współadministratorzy danych osobowych, informują Pana/Panią, iż:

 

Źródło danych:

 • Pana/Pani dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Pana/Pani lub pośrednio od Pana/Pani pracodawcy/zleceniodawcy lub innego personelu Pana/Pani pracodawcy/zleceniodawcy.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

 • w przypadku gdy Pan/Pani lub Pana/Pani pracodawca/zleceniodawca jest stroną umowy, zamówienia zawartego z jednym ze Współadministratorów podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy lub współpracy z Panem/Panią lub Pana/Pani pracodawcą/zleceniodawcą,
 • w przypadku zapytywania o zgodę na prowadzenie względem Pana/Pani działań marketingowych, podanie danych jest dobrowolne, a ich nie podanie skutkować będzie brakiem przesyłania Panu/Pani ofert handlowych, prowadzenia marketingu.

 

Cel przetwarzania, okres przetwarzania, podstawa prawna:

Dane osobowe przetwarzane są przez Współadministratorów we wskazanych poniżej celach:

 

 1. CEL: realizacja umowy
 2. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) i c) oraz f) RODO.

  Okres przetwarzania:

  Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania umowy, a także po jej ustaniu przez okres wymagany przepisami prawa i w celu ochrony interesu prawnego każdego ze Współadministratorów. Okres przechowywania Pana/Paia danych osobowych zależy od okresu współpracy jednego ze Współadministratorów danych z Panem/Panią lub Pana/Pani pracodawcą/zleceniodawcą. Współadministratorzy danych będą przetwarzali dane nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze współpracy, jednakże po wygaśnięciu umowy lub zakończeniu współpracy przetwarzanie będzie odbywać się w celach archiwalnych, podatkowych, dochodzenia lub ochrony ewentualnych roszczeń.

 

 1. CEL: kontakty biznesowe, marketing
 2. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

  Okres przetwarzania:

  Do dnia wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO, a w przypadku udzielenia zgody marketingowej  - do czasu jej cofnięcia.

   

  Przedstawiciele Współadministratorów mogą kontaktować się w celu przedstawienia oferty, zaproszenia na spotkanie, w ramach działań marketingowych. Może Pan/Pani otrzymywać informacje dotyczące usług lub inne informacje mające związek z obszarami działalności Współadministratorów.

  W przypadku, gdy jest Pan/Pani podwykonawcą, podmiotem współpracującym przedstawiciele Współadministratorów mogą również kontaktować się w celu uzyskania od Pana/Pani oferty, informacji lub dokumentów (w tym posiadanych uprawnień, kwalifikacji, referencji), wskazania danych Pana/Pani pracowników, współpracowników.

  Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie w tym przypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów danych, jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie celów biznesowych.

 

 1. CEL: odpowiedzi na zapytanie
 2. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

  Okres przetwarzania:

  Do rezygnacji przez Pana/Panią z udzielenia odpowiedzi (cofnięcie zgody).

 

 1. CEL: wykonanie umowy lub zamówienia pomiędzy Współadministratorem a innym podmiotem
 2. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

  Okres przetwarzania:

  Przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. CEL: realizacja obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji, spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych
 2. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

  Okres przetwarzania:

  Przez okres wykonywania obowiązków prawnych ciążących na którymkolwiek ze Współadministratorów, do których należy w szczególności obowiązek przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych, dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy.

 

 1. CEL: potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami
 2. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

  Okres przetwarzania:

  Okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. CEL: dokonywanie płatności
 2. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

  Okres przetwarzania:

  Przez czas niezbędny dla realizacji celu, a także później do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 

 1. CEL: analityczny
 2. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Okres przetwarzania:

  Przez czas niezbędny dla realizacji celu, a także później do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 

 1. CEL: statystyczny
 2. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Okres przetwarzania:

  Przez czas niezbędny dla realizacji celu, a także później do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 

Kategorie uzyskanych danych osobowych:

 •  Współadministratorzy danych przetwarzają następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, pełniona funkcja) oraz dane dla ochrony roszczeń PESEL/NIP, dane do wystawiania rachunków/faktur (imię, nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej/adres zamieszkania, NIP, REGON).

 

Powierzenie danych osobowych:

 • Współadministratorzy korzystają w swojej działalności z usług innych podmiotów, w związku z czym w uzasadnionych przypadkach przekazują Pana/Pani dane osobowe następującym odbiorcom:
 • a) operatorzy systemów informatycznych,

  b) operatorzy systemów płatności,

  c) operatorzy systemów e-mail w zakresie marketingu,

  d) firmy kurierskie i Poczta Polska,

  e) kancelarie prawne, podatkowe,

  f) firmy księgowo-kadrowe,

  g) nasi podwykonawcy,

  h) współpracownicy,

  i) kontrahenci.

 

Przekazywanie danych do Państw trzecich:

 • Współadministratorzy danych nie zamierzają przekazywać Pana/Pani danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

 

Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych:

 • Współadministratorzy wyznaczyli pełnomocnika ds. ochrony danych, z którym Pan/Pani może się kontaktować pisząc na adres e-mail: rodo@haras.com.pl

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

 • Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:

 • W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
 • a) dostępu do Pana/Pani danych osobowych,

  b) sprostowania Pana/Pani danych osobowych,

  c) usunięcia Pana/Pani danych osobowych,

  d) ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,

  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,

  f) przenoszenia Pana/Pani danych osobowych,

  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Jednocześnie informujemy, że na zasadach określonych w art. 12 RODO Współadministratorzy Pana/Pani danych bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca, udzielają informacji o działaniach podjętych w związku z ewentualną realizacją przez Pana/Panią ww. uprawnień.

 

Cofniecie zgody:

Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Środki organizacyjne i techniczne:

Współadministratorzy stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

GRUPA HARAS

Telefon: 71 352 27 42
Fax: 71 352 27 42 wew. 11
e-mail: biuro@haras.com.pl

© GRUPA HARAS 2011 - Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i realizacja TOTORU s.c. | Polityka Prywatności